اخلاق تجارت چیست ؟ Buisiness Ethics

۴۶۰

اخلاق تجارت چیست ؟ (Buisiness Ethics)

اخلاق تجاری
اخلاق تجاری

رﻋﺎﯾﺖ اخلاق تجارت  در ﺳﻪ دﻫـﻪ اﺧﯿـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ زﯾـﺎدی ﮐـﺴﺐ ﮐـﺮده و دراﻏﻠﺐ داﻧﺸﮕﺎه  ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ در وﯾﮋه  در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ  ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در آﯾﻨـﺪه ﻋﻬـﺪه دار ﺗـﺼﺪی بنگاه های اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزند.

 

ما در  اﺧﻼق در ﺗﺠﺎرت   ﻣﺪارک و ﮔﺰارشها وﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه است را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.  در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﺿـﺮورت رﻋﺎﯾـﺖ ﻣـﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗـﯽ در ﺑﺨـﺶ

ﺗﺠــﺎرت، ﭘﺎﯾــﻪ ﮔــﺬاران ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺗﺠــﺎرت را در    ۱۹۹۰ واﯾــﻞ دﻫــﻪ ﺗﺮﻏﯿــﺐ ﮐــﺮد ﻣﻮاﻓﻘﺖ نام ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان( روﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻏﯿﺮﻣﻨـﺼﻔﺎﻧﻪ) ﺗـﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ آن ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ

Dumping دامپینگ سیاستی است که کشور هایی مثل چین برای از بین بردن اقتصاد بومی یک کشور

که  ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮوش  ﯾﮏ ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﮐﺎﻻ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗـﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد

  1. ﻧﻈﯿﺮ داﻣﭙﯿﻨﮓ (ارزان ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﮑﺎراﻧـﻪ ﮐـﻪ اﻗـﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗـﯽ اﺳـﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای دارد)، ﻣﺤﮑﻮم و راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﯾﯽ ﺑﺮایﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ    .این سیاستی است که چین در پیش گرفته و اقتصاد بومی را بیکار میکند.

  2. ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﻣﻌﻨـﻮی

  3. مشتری ﻣـﺪاری

  4. ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه

  5. ﻧﻈﺎﯾﺮ این از ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ رﻋﺎﯾـﺖ اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﯽ در ﺗﺠـﺎرت ﻧـﺸﺄت ً آن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﯽگیرند .اخلاق تجارت

 

اخلاق تجارت اهرمی قوی برای ایجاد رونق در فروش و پیدا کردن مشتری وفادار که مهمترین هدف یک بیزینس میباشد , است.

در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻫﺮ ﺻﺮف ، ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻧﻈﺮ از آﻧﮑﻪ ﺗﺒﻌﻪ ﭼﻪ ﮐـﺸﻮری ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﯾـﺎ در ﮐﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪه  اﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ  اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻼف ﻋـﺮف ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ، ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎرواﯾﯽ ﮐـﻪ ا ز آنها  ﺳـﺮ زﻧـﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋـﺪم اﯾﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪات ﺗﺠـﺎری ﺑﯽ  ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه، ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﯾـﺎ ﻓـﺮوش ﺗﻘﻠﯿـﺪی اراﺋــﻪ ﺻــﻮرت حسابهای  ﻣــﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮواﻗﻌــﯽ،ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻧــﺎﻣﺮﻏﻮب ، اﺳـﺮاف در ﻣـﺼﺮف ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ، آﻟـﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  … اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود و در ﻣـﻮاردی ﺧـﺴﺎرات ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ وارد ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﺷﺪن ﺑﺎزارﻫﺎی ﻗﺎﺑـﻞ دﺳـﺘﺮس آﻧﻬـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ میشود ____________________________________________

 

اگر مجذوب توسعه اقتصادی کشور های اروپایی و امریکایی هستید باید بدانید که این پیشرفت از فرهنگ کار آنها  نشات گرفته است. یعنی آنها اخلاق تجارت را در فرهنگ کاری جامعه خود نهادینه کرده اند .

موفق شدن
موفق شدن

 ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺧﻼق

اﺧﻼق واژه  ای اﺳﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺧﻠـﻖو ﺳﺮﺷـﺖ، ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﺑـﺎﻃﻨﯽ ﯾـﺎ ﺳﺮﺷـﺖ ، ﺧـﻮی دروﻧﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻟﻐﺖ  آن  را داﻧﺶ ﺑﺪ و ﻧﯿﮏ ﺧﻮ ﻬﺎ     و ﺗـﺪاﺑﯿﺮ اﻧـﺴﺎن ﺑـﺮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ ﺧﺎص ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اند .  ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺸﺎف اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻔﻨﻮن اﺧﻼق را  ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻣـﯽ داﻧـﺪ .    ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه از ﻗﺮﻧﻬﺎ  ﭘﯿﺶ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳت. ﺧﻮاﺟــﻪ ﻧــﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳــﯽ، داﻧــﺸﻤﻨﺪ قرن  ۶۳۳ ﺑــﺰرگ اﯾﺮاﻧــﯽ، در ﺳــﺎل  ﮐﺘــﺎب اﺧــﻼق ﻧﺎﺻــﺮی را در ﺧــﺼﻮص ﺣﮑﻤــﺖ ﻋﻤﻠــﯽ و اﺻــﻮل اﺧــﻼق ﺗــﺄﻟﯿﻒ ﮐــﺮد و در ﺳــﺎل ۹۰۰   ﺣﺴﯿﻦ واﻋﻆ ﮐﺎﺷﯽ ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗـﯽ را در ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﺑـﺎ ﻧـﺎم اﺧـﻼ ق  ﻣﺤﺴﻨﯽ در ﭼﻬﻞ ﺑﺎب ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد .

ابن ﻣﺴﮑﻮﯾﻪ (ﻣﻮرخ و ﻧﻮﯾـﺴﻨﺪه ﺷـﻬﯿﺮ اﯾﺮاﻧـﯽ )    ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺑﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻟﻄﻬﺎر ه  ﻓﯽ  ﻋﻠﻢ اﻻخلاق دارد  ﮐﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳت.  در  زﺑــﺎن اﻧﮕﻠﯿــﺴﯽ ﮐﻠﻤــﻪ  ETHICS  از  واژه ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ tikos به معنی عادت

ﻧﻈــﺎﯾﺮ آن ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــت. ﺑﺮﺧــﯽ از زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ واژه ETHICS از ﮐﻠﻤﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ thos   اﻗﺘﺒـﺎس ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﻟﻐﻮی آن ﮐﺎراﮐﺘﺮ  و شخصیت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺎورﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣـﻨﺶ

و رفتار  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﻣﺎﻫﯿﺖ وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻓﺮاد را در ﻗﺒـﺎل ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﯾـﺎ ﺧﻮدﺷـﺎن ﻣـﺸﺨﺺ میکند . ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﻮرد اﺧﻼق اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐآنها ، ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳت  ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

۱.  اﺧﻼق اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ   اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ   ﭘﺎﯾﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺻﻮاب را از ﻧﺎﺻﻮاب و ﺧﻮب را از ﺑﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ. ﻣﯽاﻓزاﯾﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺑﺎره رﻓﺘﺎر درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ، اﺧﻼق ﻧﺎﻣﯿﺪه میشود .

 ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ چیست ؟

اﺧﻼق ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺗﻮﺻﯿﻒ می ﮐند. رفتارهای رونق زایی که رشد بیزینس ما را تضمین میکند

۲. اﺧﻼق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ارزﺷﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد.

۳.اﺧﻼق ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺻﻮل، ﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺿﻮاﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

خوش قول بودن،

قیمت گزاری منصفانه و گارانتی کردن اجناس  الگوهایی از بیزینس های موفق مثل شرکت اپل و بنز هستند .

      اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﯾﺎ اﺻﻮل ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺘﺮام اﻧﺴﺎن ﺑـﻪ ﺧـﻮد، ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم وﺳـﯿﻊ ﮐﻠﻤـﻪ  ﭘﺎﯾـﻪﮔـﺬاری ﺷﺪه  اند.

۶.  اﺧﻼق ﺷﺎﺧﻪای از ﻓﻠسفه روﺣـﯽ و ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺧﻠﻘﯿـﺎت  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻨـﻮی ﺳﺮوﮐﺎر دارد و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ آن اﯾﻦ اﺳﺖ :اﻧﺠﺎم دادن ﭼﻪ ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﺻـﻮاب   ﯾﺎ ﻧﺎﺻـﻮاب  اﺳـﺖ و آﯾـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻧﺠـﺎم دادن ﯾـﺎ ﻧـﺪادن ﯾـﮏ ﮐـﺎر ﻣﻌﯿـﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آن اﺳﺖ ﯾﺎ درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻗـﺪرت ﻓـﺮدی  اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﺪﻫﺪ.

شما چگونه میزان رضایت مشتری های خود را افزایش میدهید ؟

 ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ اﺧﻼق در ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺸﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ

 

در متون دینی نقل شده که الکاسب حبیب الله

تاجر با خدا دوست خداست .

ﺑﻌﺜـﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪن ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﺧﻮﯾ ﻬـﺎی ﭘـﺴﻨﺪﯾﺪه اﺧﻼﻗـﯽ و رﻓﺘـﺎر ﺳﺘﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻋﻠﻢ اﺧﻼق را ﺗﺸﮑﯿﻞ دهد.  اﺧﻼق ﺗﺠﺎری  اﺧﻼق ﺗﺠﺎری ﺷﺎﺧﻪ  ای از اﺧﻼق ﮐﺎرﺑﺮدی_ﻋﻤلی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗـﯽ و ﻣﻌﻨـﻮی ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن را در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدهد. در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ وﯾﮑﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻫﺎ ﺿﺮورت رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  در ﺗﺠﺎرت، ﻫﻤﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻗـﺎﻧﻮن، ﻣﻘـﺮرات ﯾـﺎ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور  زﻣﺎن درک ﮐﺮده  ﭘﺎره اﻧﺪ اﮔﺮ    ای از اﺻـﻮل را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺷﺎﻧﺴﯽ  ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارﻧد.

امروز بیزینس هایی موفقند که تبلیغ face to face  یا چهره به چهره داشته باشند. اخلاق تجارت یکی از اهرم های اصلی ایجاد تبلیغات چهره به چهره است .

 

فروشنده شو کتاب صوتی رایگان گروه آموزشی نویدنقوی

 

بازنویسی و تلخیص   کتاب اخلاق تجارت محمد علمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.