", "name": "\u0627\u062e\u0644\u0627\u0642 \u062a\u062c\u0627\u0631\u062a \u0686\u06cc\u0633\u062a \u061f Buisiness Ethics", "thumbnailUrl": "https://navidnaqavi.com/wp-content/uploads/2018/11/buisiness-ethics.jpeg", "uploadDate": "2018-12-07", "interactionStatistic": [ { "@type": "InteractionCounter", "interactionType": "http://schema.org/CommentAction", "userInteractionCount": "2" } ], "publisher": { "@id": "#organization" }, "mainEntityOfPage": "https://navidnaqavi.com/%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f-buisiness-ethics/" }

اخلاق تجارت چیست ؟ Buisiness Ethics

2 6,026

سمینار آموزش بیزینس کوچینگ ، سمینار آموزش درآمد دلاری ، سمینار کسب درآمد بدون سرمایه

 

اخلاق تجارت چیست ؟ (Buisiness Ethics)

اخلاق تجاری
اخلاق تجاری

رﻋﺎﯾﺖ اخلاق تجارت  در ﺳﻪ دﻫـﻪ اﺧﯿـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ زﯾـﺎدي ﮐـﺴﺐ ﮐـﺮده و دراﻏﻠﺐ داﻧﺸﮕﺎه  ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ در وﯾﮋه  در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ  ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ در آﯾﻨـﺪه ﻋﻬـﺪه دار ﺗـﺼﺪي بنگاه های اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزند.

 

ما در  اﺧﻼق در ﺗﺠﺎرت   ﻣﺪارك و ﮔﺰارشها وﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه است را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.  در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﺿـﺮورت رﻋﺎﯾـﺖ ﻣـﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗـﯽ در ﺑﺨـﺶ

ﺗﺠــﺎرت، ﭘﺎﯾــﻪ ﮔــﺬاران ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺗﺠــﺎرت را در    1990 واﯾــﻞ دﻫــﻪ ﺗﺮﻏﯿــﺐ ﮐــﺮد ﻣﻮاﻓﻘﺖ نام اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان( روﯾﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻏﯿﺮﻣﻨـﺼﻔﺎﻧﻪ) ﺗـﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ آن ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ

Dumping دامپینگ سیاستی است که کشور هایی مثل چین برای از بین بردن اقتصاد بومی یک کشور

که  ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮوش  ﯾﮏ ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﮐﺎﻻ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗـﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد

 1. ﻧﻈﯿﺮ داﻣﭙﯿﻨﮓ (ارزان ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﮑﺎراﻧـﻪ ﮐـﻪ اﻗـﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗـﯽ اﺳـﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺴﺘﺮده اي دارد)، ﻣﺤﮑﻮم و راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﯾﯽ ﺑﺮايﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ    .این سیاستی است که چین در پیش گرفته و اقتصاد بومی را بیکار میکند.
 2. ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﻣﻌﻨـﻮي
 3. مشتری ﻣـﺪاري
 4. ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه
 5. ﻧﻈﺎﯾﺮ این از ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ رﻋﺎﯾـﺖ اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﯽ در ﺗﺠـﺎرت ﻧـﺸﺄت ً آن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﯽگیرند .اخلاق تجارت

 

اخلاق تجارت اهرمی قوی برای ایجاد رونق در فروش و پیدا کردن مشتری وفادار که مهمترین هدف یک بیزینس میباشد , است.

در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز ﻫﺮ ﺻﺮف ، ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻧﻈﺮ از آﻧﮑﻪ ﺗﺒﻌﻪ ﭼﻪ ﮐـﺸﻮري ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﯾـﺎ در ﮐﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪه  اﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ  اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻼف ﻋـﺮف ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ، ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎرواﯾﯽ ﮐـﻪ ا ز آنها  ﺳـﺮ زﻧـﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋـﺪم اﯾﻔـﺎي ﺗﻌﻬـﺪات ﺗﺠـﺎري ﺑﯽ  ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه، ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﯾـﺎ ﻓـﺮوش ﺗﻘﻠﯿـﺪي اراﺋــﻪ ﺻــﻮرت حسابهای  ﻣــﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮواﻗﻌــﯽ،ﮐﺎﻻﻫــﺎي ﻧــﺎﻣﺮﻏﻮب ، اﺳـﺮاف در ﻣـﺼﺮف ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ، آﻟـﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  … اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود و در ﻣـﻮاردي ﺧـﺴﺎرات ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ وارد ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﺷﺪن ﺑﺎزارﻫﺎي ﻗﺎﺑـﻞ دﺳـﺘﺮس آﻧﻬـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ میشود ____________________________________________

 

اگر مجذوب توسعه اقتصادی کشور های اروپایی و امریکایی هستید باید بدانید که این پیشرفت از فرهنگ کار آنها  نشات گرفته است. یعنی آنها اخلاق تجارت را در فرهنگ کاری جامعه خود نهادینه کرده اند .

موفق شدن
موفق شدن

 ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺧﻼق 

اﺧﻼق واژه  اي اﺳﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺧﻠـﻖو ﺳﺮﺷـﺖ، ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﺑـﺎﻃﻨﯽ ﯾـﺎ ﺳﺮﺷـﺖ ، ﺧـﻮي دروﻧﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﻟﻐﺖ  آن  را داﻧﺶ ﺑﺪ و ﻧﯿﮏ ﺧﻮ ﻬﺎ     و ﺗـﺪاﺑﯿﺮ اﻧـﺴﺎن ﺑـﺮاي ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ ﺧﺎص ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اند .  ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺸﺎف اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻔﻨﻮن اﺧﻼق را  ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻣـﯽ داﻧـﺪ .    ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه از ﻗﺮﻧﻬﺎ  ﭘﯿﺶ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳت. ﺧﻮاﺟــﻪ ﻧــﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳــﯽ، داﻧــﺸﻤﻨﺪ قرن  633 ﺑــﺰرگ اﯾﺮاﻧــﯽ، در ﺳــﺎل  ﮐﺘــﺎب اﺧــﻼق ﻧﺎﺻــﺮی را در ﺧــﺼﻮص ﺣﮑﻤــﺖ ﻋﻤﻠــﯽ و اﺻــﻮل اﺧــﻼق ﺗــﺄﻟﯿﻒ ﮐــﺮد و در ﺳــﺎل 900   ﺣﺴﯿﻦ واﻋﻆ ﮐﺎﺷﯽ ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗـﯽ را در ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﺑـﺎ ﻧـﺎم اﺧـﻼ ق  ﻣﺤﺴﻨﯽ در ﭼﻬﻞ ﺑﺎب ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد .

ابن ﻣﺴﮑﻮﯾﻪ (ﻣﻮرخ و ﻧﻮﯾـﺴﻨﺪه ﺷـﻬﯿﺮ اﯾﺮاﻧـﯽ )    ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺑﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻟﻄﻬﺎر ه  ﻓﯽ  ﻋﻠﻢ اﻻخلاق دارد  ﮐﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ي اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳت.  در  زﺑــﺎن اﻧﮕﻠﯿــﺴﯽ ﮐﻠﻤــﻪ  ETHICS  از  واژه ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ tikos به معنی عادت

ﻧﻈــﺎﯾﺮ آن ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــت. ﺑﺮﺧــﯽ از زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ واژه ETHICS از ﮐﻠﻤﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ thos   اﻗﺘﺒـﺎس ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﻟﻐﻮي آن ﮐﺎراﮐﺘﺮ  و شخصیت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺑﺎورﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣـﻨﺶ

و رفتار  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﻣﺎﻫﯿﺖ وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻓﺮاد را در ﻗﺒـﺎل ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﯾـﺎ ﺧﻮدﺷـﺎن ﻣـﺸﺨﺺ میکند . ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﻮرد اﺧﻼق اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐآنها ، ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳت  ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

1.  اﺧﻼق اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ   اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ   ﭘﺎﯾﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺻﻮاب را از ﻧﺎﺻﻮاب و ﺧﻮب را از ﺑﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ. ﻣﯽاﻓزاﯾﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺑﺎره رﻓﺘﺎر درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ، اﺧﻼق ﻧﺎﻣﯿﺪه میشود .

 ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ چیست ؟

اﺧﻼق ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺗﻮﺻﯿﻒ می ﮐند. رفتارهای رونق زایی که رشد بیزینس ما را تضمین میکند

2. اﺧﻼق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ارزﺷﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد.

3.اﺧﻼق ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﺻﻮل، ﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺿﻮاﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

خوش قول بودن،

قیمت گزاری منصفانه و گارانتی کردن اجناس  الگوهایی از بیزینس های موفق مثل شرکت اپل و بنز هستند .

اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﯾﺎ اﺻﻮل ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺘﺮام اﻧﺴﺎن ﺑـﻪ ﺧـﻮد، ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم وﺳـﯿﻊ ﮐﻠﻤـﻪ  ﭘﺎﯾـﻪﮔـﺬاري ﺷﺪه  اند.

6.  اﺧﻼق ﺷﺎﺧﻪاي از ﻓﻠسفه روﺣـﯽ و ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺧﻠﻘﯿـﺎت  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻨـﻮي ﺳﺮوﮐﺎر دارد و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ آن اﯾﻦ اﺳﺖ :اﻧﺠﺎم دادن ﭼﻪ ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﺻـﻮاب   ﯾﺎ ﻧﺎﺻـﻮاب  اﺳـﺖ و آﯾـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻧﺠـﺎم دادن ﯾـﺎ ﻧـﺪادن ﯾـﮏ ﮐـﺎر ﻣﻌﯿـﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آن اﺳﺖ ﯾﺎ درك اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻗـﺪرت ﻓـﺮدي  اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﺪﻫﺪ.

شما چگونه میزان رضایت مشتری های خود را افزایش میدهید ؟

ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ اﺧﻼق در ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺸﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ

 

در متون دینی نقل شده که الکاسب حبیب الله

تاجر با خدا دوست خداست .

ﺑﻌﺜـﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪن ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﺧﻮﯾ ﻬـﺎي ﭘـﺴﻨﺪﯾﺪه اﺧﻼﻗـﯽ و رﻓﺘـﺎر ﺳﺘﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻋﻠﻢ اﺧﻼق را ﺗﺸﮑﯿﻞ دهد.  اﺧﻼق ﺗﺠﺎري  اﺧﻼق ﺗﺠﺎري ﺷﺎﺧﻪ  اي از اﺧﻼق ﮐﺎرﺑﺮدي_ﻋﻤلی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗـﯽ و ﻣﻌﻨـﻮي ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن را در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدهد. در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ وﯾﮑﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻫﺎ ﺿﺮورت رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  در ﺗﺠﺎرت، ﻫﻤﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻗـﺎﻧﻮن، ﻣﻘـﺮرات ﯾـﺎ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور  زﻣﺎن درك ﮐﺮده  ﭘﺎره اﻧﺪ اﮔﺮ    اي از اﺻـﻮل را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺷﺎﻧﺴﯽ  ﺑﺮاي ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارﻧد.

امروز بیزینس هایی موفقند که تبلیغ face to face  یا چهره به چهره داشته باشند. اخلاق تجارت یکی از اهرم های اصلی ایجاد تبلیغات چهره به چهره است .

 

فروشنده شو کتاب صوتی رایگان گروه آموزشی نویدنقوی

 

بازنویسی و تلخیص   کتاب اخلاق تجارت محمد علمی

2 نظرات
 1. اوزمان طرخان می گوید

  باسلام لطفاً چند کتاب خوب درمورد اخلاق تجارت درسایت بگذارید متشکرم

  1. نوید نقوی می گوید

   سلام
   در دست تولید است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ