هدف از كوچينگ كسب و كار چيست

كوچينگ كسب و كار به رشد و توسعه كسب و كار كمك مي كند. در اين نوع كوچ، بازار هدف شناسايي شده و محصولات و خدمات مربوطه به بازار هدف ارائه مي شود.

مديران كسب و كارهاي كوچك تا متوسط در زمينه مديريت، رهبري، تيم سازي ، بازاريابي و توليد و برنامه ريزي آموزش مي بينند تا بتوانند كسب و كار خود را توسعه و گسترش دهند.