مهارتی مهمتر از نان شب بخش دوم

  دانش فروش همیشه پیدا کردن اولین مشتری بسیار سخت تر از پیدا کردن مشتری دوم است. تعداد زیادی از بیزینس های کوچک نمی ‌توانند برای رشد مستمر خود مشتری جدید پیدا کنند و در مدیریت کردن روابط مشکل دارند‌؛‌ توانایی پیدا کردن مشتری های جدید در عین حفظ مشتری های سابق یکی از مهمترین … ادامه خواندن مهارتی مهمتر از نان شب بخش دوم