شخصیت شناسی

شخصیت شناسی چیست و چه فایده ای دارد ؟ اگر در ارتباط با همکاران و مشتری هایتان با مشکل مواجه هستید و حرف آنها را متوجه نمیشوید شخصیت شناسی بسیار میتواند به ارتقا و بهبود این شرایط کمک کند.حتی شخصیت شناسی روابط فردی را هم بهبود میبخشد . مدل های شخصیت: به چهار دسته تقسیم … ادامه خواندن شخصیت شناسی