سلف كوچينگ چيست

سلف كوچينگ فعاليتي است كه شما را رو به جلو مي راند و شما با چالش هاي بعدي مواجه مي شويد و البته بايد هزينه هاي گزاف آن را بپردازيد. ما مي توانيم به صورت منطقي رفتار كنيم، و همان طوري كه به صورت منطقي ياد مي گيريم همين عمل باعث مي شود تا به يك مشاور تبديل شويم، ما درست مانند يك معلم رفتار مي كنيم.